Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng rau quả trong AKFTA

Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) vẫn áp dụng qui trình cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, thực hiện bởi một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền do nhà nước qui định/ủy quyền.

Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu AK

C/O mẫu AK bao gồm một bản chính và hai bản sao, phải được làm bằng tiếng Anh. Hiện nay cơ quan hải quan các nước thành viên Hiệp định chỉ chấp thuận C/O bản giấy.

Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) có qui định chặt chẽ trong điều khoản về C/O mẫu AK giáp lưng. Theo đó, qui định tên nhà xuất khẩu trên C/O giáp lưng và nhà nhập khẩu trên C/O gốc phải là một, phần nào gây hạn chế trong thương mại theo Hiệp định này.

C/O mẫu AK cho phép lựa chọn (i) hoặc sửa C/O bị lỗi; hoặc (ii) cấp mới C/O thay thế C/O bị lỗi – điều khoản này tương tự ATIGA và tiến bộ hơn ACFTA.

Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ

AKFTA vẫn áp dụng qui trình cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, thực hiện bởi một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền do nhà nước qui định/ủy quyền (tương tự như trong các FTA ký trước đây mà Việt Nam đang thực hiện)

Tương tự C/O mẫu D và E, C/O mẫu AK có thể được cấp trước, trong hoặc sau thời điểm xuất khẩu. Thời hạn cấp sau không quá 01 năm kể từ ngày giao hàng và phải mang dòng chữ "Issued Retroactively".

Các nội dung, qui trình cấp C/O và các vấn đề liên quan trong Hiệp định được cụ thể hóa trong Thông tư 20/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương qui định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc.

Ánh Dương

Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng rau quả trong AKFTA Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng rau quả trong AKFTA

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA), hàng hóa phải đáp ứng được các qui tắc xuất xứ của Hiệp định.

Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả trong AKFTA Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả trong AKFTA

Hàn Quốc cam kết khá thận trọng với mặt hàng rau quả trong AKFTA. Theo đó, tính đến năm 2016, chỉ có 54,5% số dòng thuế rau quả về 0%.