Danh sách công ty dệt may của Áo

Thương vụ Việt Nam tại Áo công bố danh sách các công ty hoạt động trong lĩnh vực quần áo của Áo do Phòng Kinh tế Liên bang Áo cung cấp.

Thông tin chi tiết và cập nhật có thể được tham khảo tại:

https://www.wko.at/branchen/industrie/textil-bekleidung-schuh-leder/bekleidungsindustrie/unternehmen-der-bekleidungsindustrie.htm

http://www.textilindustrie.at/firmen-produkte/

Chi tiết Danh sách công ty dệt may của Áo

Ánh Dương